+ 370 6 1861886
info@migration.lt
  • Pradžia
  • Komandiruotų užsieniečių darbas

Komandiruotų užsieniečių darbas

Komandiruotų užsieniečių darbas

Komandiruotu darbuotoju yra laikomas asmuo, dirbantis kitoje valstybėje, bet kuriam laikui išsiųstas dirbti į kitos šalies teritoriją. Remiantis Europos Sąjungos teisės aktais bei Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymu, asmenims, atvykusiems į šalį, privaloma taikyti atitinkamas garantijas darbe dėl: diskriminacijos draudimo; apsaugos; sveikatos, higienos normų; darbo sąlygų; užmokesčio; atostogų, darbo laiko ir poilsio trukmės. Garantijos taikomos tos šalies, į kurią asmuo atvyko dirbti.

Komandiruotiems darbuotojams turi būti taikomos tokios pačios sąlygos darbui, kaip ir kitiems dirbantiems asmenims. Tokios garantijos yra taikomos ne visada, o tik šiais atvejais: kai darbuotojas siunčiamas dirbti pagal sutartį; jei yra komandiruojamas į darbdavio įmonės filialą, atstovybę ar grupės įmonę; komandiruojamas laikinam įdarbinimui.

Darbdavys, kuris siunčia komandiruojamą darbuotoją dirbti Lietuvos įmonėje, turi prieš tai informuoti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių bei nurodyti komandiruotės tikslią vietą, trukmę, garantijas, kurios yra taikomos komandiruojamam asmeniui.

Jei komandiruoti asmenys yra siunčiami dirbti į Lietuvą ilgesniam negu 30 dienų laikotarpiui, darbdavys privalo iš anksto apie tai pranešti Valstybės darbo inspekcijai. Valstybės darbo inspekcija tikrina, ar asmenys, atvykstantys dirbti, šalyje dirba legaliai bei atlieka patikrinimą ar nėra pažeistos komandiruotų darbuotojų garantijos.

 

Tam, kad užsienietis galėtų dirbti Lietuvoje jis privalo gauti leidimą dirbti. Tuo atveju, kai asmuo komandiruojamas darbui į Lietuvą, darbdavys t. y. Lietuvos įmonė, norėdama įdarbinti užsienietį, privalo kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta.

Dokumentų nagrinėjimo terminas Teritorinėje darbo biržoje – iki 10 kalendorinių dienų. Teritorinė darbo birža pateikia išvadą dėl leidimo dirbti išdavimo ir perduoda dokumentus Lietuvos darbo biržai.

Lietuvos darbo biržą leidimą dirbti išduoda per 10 kalendorinių dienų.

Kreipiantis dėl leidimo dirbti komandiruotam užsieniečiui išdavimo, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą nustatytos formos prašymą;
  • sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp Lietuvoje registruotos įmonės norinčios įdarbinti komandiruojamą užsienietį ir užsienio valstybės įmonės, siunčiančios darbuotoją, kopiją;
  • užsienio valstybės įmonės, siunčiančios komandiruojamą darbuotoją, registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro kopiją;
  • informaciją apie numatomus atlikti darbus ar numatomas suteikti paslaugas;
  • užsieniečio darbo sutarties, siunčiančioje užsienio įmonėje, kopiją;
  • užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu siunčiančioje įmonėje;
  • užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją;
  • užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio kvalifikaciją, kopiją.

 

Pažymėtina, kad užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostile. Dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir vertimas turi būti patvirtintas jį atlikusio vertimų biuro. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Lietuvos darbo birža apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

Leidimą dirbti darbdavys arba užsienietis gali atsiimti teritorinėje darbo biržoje, kurioje prašymas buvo pateiktas. Taip pat, užsieniečio prašymu, leidimas gali būti atsiimamas Lietuvos darbo biržoje.

Prenumerata