+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Komandiruotų užsieniečių darbas

Komandiruotų užsieniečių darbas

Komandiruotu darbuotoju yra laikomas asmuo, dirbantis kitoje valstybėje, bet kuriam laikui išsiųstas dirbti į kitos šalies teritoriją. Remiantis Europos Sąjungos teisės aktais bei Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymu, asmenims, atvykusiems į šalį, privaloma taikyti atitinkamas garantijas darbe dėl: diskriminacijos draudimo; apsaugos; sveikatos, higienos normų; darbo sąlygų; užmokesčio; atostogų; darbo laiko ir poilsio trukmės. Garantijos taikomos tos šalies, į kurią asmuo atvyko dirbti.

Komandiruotiems darbuotojams turi būti taikomos tokios pačios sąlygos darbui, kaip ir kitiems dirbantiems asmenims. Tokios garantijos yra taikomos ne visada, o tik šiais atvejais: kai darbuotojas siunčiamas dirbti pagal sutartį; jei yra komandiruojamas į darbdavio įmonės filialą, atstovybę ar grupės įmonę; komandiruojamas laikinam įdarbinimui.

Darbdavys, kuris siunčia komandiruojamą darbuotoją dirbti Lietuvos įmonėje, turi prieš tai informuoti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių bei nurodyti komandiruotės tikslią vietą, trukmę, garantijas, kurios yra taikomos komandiruojamam asmeniui.

Jei komandiruoti asmenys yra siunčiami dirbti į Lietuvą ilgesniam negu 30 dienų laikotarpiui, darbdavys privalo iš anksto apie tai pranešti Valstybės darbo inspekcijai. Valstybės darbo inspekcija tikrina, ar asmenys, atvykstantys dirbti, šalyje dirba legaliai bei atlieka patikrinimą ar nėra pažeistos komandiruotų darbuotojų garantijos.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ naujos pataisos, kurios sugrąžino pareigą komandiruotiems užsieniečiams įsigyti leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje.

Nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti atleidžiami tik užsieniečiai, kurie atvyksta dirbti į įmonę, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą. Šiems užsieniečiams išlieka ta pati tvarka:

- Prašymus daugkartinei nacionalinei vizai gauti galima pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, jeigu toks centras užsienio valstybėje įsteigtas;

- kartu su prašymu reikalinga pateikti darbdavio elektroniniu būdu pateiktą tarpininkavimo raštą bei

- sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu užsienietį priimanti įmonė nėra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą, tuomet nacionalinei vizai gauti užsienietis taip pat turės pateikti leidimą dirbti bei dokumentą, kad turės pakankamai lėšų arba gaus reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje vizos galiojimo laikotarpiu bei grįžti į kilmės valstybę.

Darbdavys, norintis įdarbinti komandiruotą užsienietį ir gauti jam leidimą dirbti, turi Užimtumo tarnybai pateikti šiuo dokumentus:

  1. Prašymas;
  2. Užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
  3. Sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtinta kopija. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
  4. Siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtintą kopija;
  5. Užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje patvirtinta kopija;
  6. Užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimas, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Jei užsienio šalies kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti, kad siunčiančioji įmonė neturi mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos;
  7. Siunčiančiosios įmonės informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją;
  8. Mokėjimo pavedimo kopija už leidimo dirbti išdavimą.

Pažymėtina, kad užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostile. Dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir vertimas turi būti patvirtintas jį atlikusio vertimų biuro. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas per 7 darbo dienas po dokumentų pateikimo.

 

 

Prenumerata