+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje

Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje

Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje

Nuo 2015 m. pradžios Lietuvoje atnaujinta šauktinių kariuomenė. Šiuo metu, visi 19-26 metų Lietuvos vyrai gali būti pakviesti 9 mėnesiams atlikti privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Pirmenybė teikiama savanoriams. Paprastai per metus tik 2 procentai vyrų yra atsitiktinai atrenkami užpildyti laisvas vietas kariuomenėje.  Karo prievolininkų sąrašai skelbiami internete adresu www.sauktiniai.kam.lt.

Gavęs šaukimą, karo prievolininkas bus skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą tik nustačius, kad jo sveikata yra tinkama ją atlikti.

Asmuo, pašauktas į kariuomenę gali ją atidėti tik esant svarbioms priežastims ir turint tai įrodančius dokumentus.

Karo prievolę galima atidėti, jei:

- asmuo mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;

- karo prievolės atlikimu bus padaroma neproporcingai didelė žala jo visuomeniniams ar asmeniniams interesams;

-  asmenys vieni augina nepilnametį vaiką ar yra tėvystės atostogose;

-  esant laikinų sveikatos sutrikimų;

-  kitais numatytais atvejais.

Karo prievolininkas, patekęs į šaukiamųjų sąrašus, gali pateikti prašymą, pagrįstą įrodymais, regioniniam karo prievolės ir komplektavimo dėl tarnybos atidėjimo dėl neproporcingai didelės žalos jo interesams ir jo prašymas būtų svarstomas specialios komisijos.

Už neatvykimą į privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, taip pat už karo prievolininkų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme, nevykdymą - numatomos baudos.

Jei asmuo turi Lietuvos Respublikos pilietybę, jis yra karo prievolininkas ir turi vykdyti visas iš to kylančias teises ir pareigas. Atkūrusiems Lietuvos pilietybę ir įgijusiems dvigubą pilietybę, taip pat asmenims, gyvenantiems užsienyje ir gavusiems šaukimą - karo prievolė neišnyksta. Karo prievolininkai yra visi karo prievolę turintys Lietuvos Respublikos pilnamečiai piliečiai (nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Lietuvoje, ar užsienyje).

Išimtis daroma ir nuo karo prievolės leidžiama atleisti: neveiksnius asmenis; neįgaliuosius; asmenis, pripažintus netinkamais tarnybai dėl sveikatos; asmenis, perkeltus į dimisiją; moteris (išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis).

Atsitiktinai gavęs šaukimą asmuo gali jį nukelti tik dėl svarbių priežasčių: studijų, darbo, didelės finansinės žalos, sveikatos priežasčių ir t.t. Prie svarbių priežasčių taip pat yra priskiriamas Lietuvių kalbos nemokėjimas – būtų per brangu ir per daug sudėtinga užtikrinti, kad asmuo nemokantis Lietuvių kalbos  pabaigtų karo tarnybą be vertėjo. Jeigu asmuo gyvena ne Lietuvoje – didelės kelionės išlaidos taip pat gali būti pateisinama priežastis atidėti šaukimą.

Atidėjus kariuomenę, asmuo sekančiais metais gali būti vėl atsitiktinai atrinktas. Gavus pakartotiną šaukimą ir neišnykus svarbioms priežastims, vėl suteikiama galimybė prašyti atidėti šaukimą. Sprendimą dėl leidimo nukelti šaukimą priima speciali komisija, todėl kiekvieną kartą yra reikalinga rašyti paaiškinimą ir pridėti papildomus dokumentus, įrodančius kodėl negali prisijungti prie kariuomenės jeigu esi atsitiktinai atrinktas.

Karo prievolės įstatymo pakeitimai numato, kad karo prievolininkai, išvykę į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo el. paštu informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

 

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata