+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Priesaika Lietuvos Respublikai

Priesaika Lietuvos Respublikai

Viešai ir iškilmingai prisiekti Lietuvos Respublikai privalo asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta supaprastinta tvarka, natūralizacijos tvarka, išimties tvarka; grąžinta arba suteikta Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais.

Dėl priesaikos Lietuvos Respublikai galite kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių arba Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą tiesiogiai atvykęs į atitinkamą įstaigą, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, elektroniniais ryšiais.

Jeigu dokumentus teiksite per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, ar elektroniniais ryšiais, kartu turi būti pateikiamos dokumentų, patvirtinančių, kad Jūs nesate kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę ją turėjote, kopijos, o originalai turės būti pateikiami priesaiką priimančiam asmeniui priesaikos Lietuvos Respublikai dieną. Kartu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai, asmens pareiškimas, kad jis atsisako kitos valstybės pilietybės, ir jo oficialus vertimas į valstybės, kurios pilietis asmuo yra, valstybinę kalbą turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Lietuvos Respublikoje galite prisiekti Vidaus reikalų ministerijoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje pasirinktinai. Jei asmuo dėl neįgalumo negali atvykti į Vidaus reikalų ministeriją, priesaika Lietuvos Respublikai galima duoti namuose, gydymo įstaigoje.

Asmens priesaiką Vidaus reikalų ministerijoje priima vidaus reikalų ministras ar jo įgaliotas viceministras, o diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje – diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovas.

  Laikas, per kuri turite prisiekti:

1. Turite prisiekti per 6 mėnesius nuo dienos, kurią įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, jei esate:

asmuo be pilietybės;

pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju prarandate tos valstybės pilietybę;

asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka.

2. Turite prisiekti per 2 metus nuo dienos, kurią įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ar grąžinimo, jei esate asmuo:

kuris yra raštu pareiškęs savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai Jums bus suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė

Nepilnamečiai ir neveiksnūs asmenys neturi pareigos prisiekti Lietuvos Respublikai.

Nustatomi data, laikas ir vieta priesaikai Vidaus reikalų ministerijoje arba konsulinėje įstaigoje ne vėliau kaip per:

2 mėnesius – jeigu esate asmuo be pilietybės;

4 mėnesius – jeigu esate asmuo, kuris pareiškė valią atsisakyti kitos valstybės pilietybės.

Nevėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatyto laiko raštu, telefonu arba el. paštu praneša apie tai asmeniui.

Jei esate asmuo, raštu pareiškęs savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, tačiau Jūsų turimos kitos valstybės pilietybės valstybės teisėje nenustatyta jos pilietybės atsisakymo arba netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros, Jūsų manymu, neatitinka protingumo kriterijų.

Turite pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymas leisti prisiekti Lietuvos Respublikai;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Notaro patvirtintas pareiškimas, kad atsisakote turimos kitos valstybės pilietybės ir jo oficialus vertimas;
  4. Paaiškinimas dėl kokių priežasčių negalite atsisakyti kitos valstybės pilietybės;
  5. Pareiškimas (įsipareigojate nedelsiant informuoti kompetentingas užsienio valstybės institucijas apie savanorišką apsisprendimą tapti Lietuvos Respublikos piliečiu ir duotą priesaiką Lietuvos Respublikai, kad pagal užsienio valstybės pilietybės įstatymo nuostatas būtų priimtas sprendimas dėl Jūsų užsienio valstybės pilietybės netekimo, ir, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimo dienos, Lietuvos institucijoms pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neteko kitos valstybės pilietybės);
  6. Dokumentai, patvirtinantys Jūsų paaiškinime nurodytas priežastis;
  7. Dokumentas, patvirtinantis neįgalumą (jei asmuo dėl neįgalumo negali atvykti prisiekti Lietuvos Respublikai).

Vidaus ministrui priėmus sprendimą Jums leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nepateikus įrodymų apie kitos valstybės pilietybės netekimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo raštu Jūs būsite informuotas apie priimtą sprendimą, išsiunčiant Jums šio sprendimo kopiją. Tuomet būsite pakviestas prisiekti Lietuvos Respublikai.

Lietuvos Respublikos piliečiu tapsite ir Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas įgysite tik po to, kai prisieksite Lietuvos Respublikai.

Jūs turite pasirinkti vieną iš nustatytų priesaikos Lietuvos Respublikai tekstų:

1) „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Tepadeda man Dievas.“;

2) „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus.“

Neprisiekusių Lietuvos Respublikai asmenų pakartotinai paduoti prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai šį terminą asmuo praleidžia dėl ypač svarbių priežasčių.

 

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata