+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Profesinės patirties prilyginimas aukštojo mokslo kvalifikacijai

Profesinės patirties prilyginimas aukštojo mokslo kvalifikacijai

Profesinės patirties prilyginimas aukštojo mokslo kvalifikacijai

2017 m. kovo 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 211 „Dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame yra įtvirtintos nuostatos, suteikiančios teisę greičiau įsidarbinti aukštos kvalifikacijos užsieniečiams, kurie turi ne trumpesnę nei 5 metai profesinę patirtį, bet neturi aukštojo mokslo diplomo. Šiame apraše nustatoma profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarka.

Gavus šį dokumentą, Lietuvos Respublikai reikalingi kvalifikuoti profesionalai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių turi galimybę lengviau įsidarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose.

Norint įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujanti darbą pagal Lietuvos Respublikoje nereglamentuojamą profesiją ir užsienietis neturi aukštojo mokslo diplomo, tačiau turi ne mažesnę kaip 5 metų profesinę patirtį, reikia gauti dokumentą, patvirtinantį aukštą profesinę kvalifikaciją. Šį dokumentą išduoda Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Dokumentas yra išduodamas tik kreipiantis darbdaviui ir galioja tik konkrečiai darbdavio nurodytai vietai.

Darbdavys Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai turi pateikti nustatytos formos prašymą, užpildytą formą bei šiuos dokumentus (visi dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo parašu ar vertimo biuro antspaudu):

1. Jeigu užsienietis profesinę patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį:

1.1. užsienio valstybės darbdavio (-ių) su užsieniečiu sudaryta (-os) darbo sutartis (-ys);

1.2. užsienio valstybės darbdavio (-ių) išduotas (-i) dokumentas (-ai) apie užsieniečio įgytą profesinę patirtį pagrindžiančias kompetencijas, reikalingas aukštos profesinės kvalifikacijos darbui dirbti; dokumente turi būti ir detaliai aprašytos užsieniečio darbo užduotys ir joms atlikti būtinos kompetencijos, kartu turi būti nurodoma profesinės veiklos trukmė;

1.3. užsienio valstybės kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti, kad su užsieniečiu darbo sutartį sudaręs darbdavys buvo teisėtai įsisteigęs darbo sutarties su užsieniečiu galiojimo metu, taip pat nustatyti darbdavio už užsienietį mokėtus mokesčius (mokesčių suma gali būti nenurodoma) nuo jo pajamų, gaunamų pagal 1 punkte nurodytą sutartį, arba paties užsieniečio mokėtus mokesčius (mokesčių suma gali būti nenurodoma) nuo jo pajamų, gaunamų pagal 1 punkte nurodytą sutartį, ir jų mokėjimo trukmę (pavyzdžiui, užsienio valstybės arba socialinio draudimo ar kitus mokesčius administruojančios institucijos išduota pažyma; juridinių asmenų registrą tvarkančios institucijos išduota pažyma) arba atleidimą nuo šiame punkte nurodytų mokesčių teisėtu pagrindu;

1.4. kiti užsieniečio įgytas kompetencijas pagrindžiantys dokumentai (jeigu yra).

2. Jeigu užsienietis profesinę patirtį įgijo užsiimdamas profesine veikla savarankiškai:

2.1. užsienio valstybės kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, įrodantys, kad užsienietis teisėtai užsiėmė profesine veikla savarankiškai per užsieniečio nurodytus terminus (pavyzdžiui, užsienio valstybės arba socialinio draudimo ar kitus mokesčius administruojančios institucijos išduota pažyma; leidimus fiziniams asmenims užsiimti savarankiška veikla administruojančios institucijos išduota pažyma);

2.2. paslaugų teikimo sutartys ir (arba) kiti dokumentai, pagrindžiantys deklaruotą atitinkamas kompetencijas suteikiančią profesinę patirtį ir jos trukmę;

2.3. užsienio valstybės kompetentingų institucijų išduotas (-i) dokumentas (-ai) apie mokėtus mokesčius (mokesčių suma gali būti nenurodoma) nuo gautų pajamų, vykdant 2.1 punkte nurodytą veiklą arba veiklas ir (arba) 2.2 punkte nurodytą sutartį, arba atleidimą nuo šiame punkte nurodytų mokesčių teisėtu pagrindu;

2.4. kiti užsieniečio įgytas kompetencijas pagrindžiantys dokumentai (jeigu yra).

3. Jeigu užsienietis profesinę patirtį įgijo 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais, tuomet reikia pateikti 1.1 – 1.4 ir 2.1 – 2.4 punktuose nurodytus dokumentus.

Darbdavys prašymą ir kitus dokumentus gali pateikti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai tiesiogiai arba atsiųsti paštu.

Jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai, kartu su juo turi būti pateikiami pridedamų dokumentų originalai ir (arba) dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kompetentingos institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno patvirtintos kopijos. Kai yra pateikiami dokumentų originalai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbuotojas padaro ir patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui.

Jeigu prašymas siunčiamas paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kompetentingos institucijos, notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atlieka patikrinimą ar darbdavys yra įsisteigęs Lietuvoje, ar tinkamai užpildytas prašymas ir pateikti visi dokumentai ir t.t.

Jei pateikiami tinkamai įforminti dokumentai, sprendimas turi būti priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.

 

 

Prenumerata