+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
 • Pradžia
 • Laikino leidimo gyventi Lietuvoje panaikinimas. Pagrindai ir tvarka.

Laikino leidimo gyventi Lietuvoje panaikinimas. Pagrindai ir tvarka.

Laikino leidimo gyventi Lietuvoje panaikinimas. Pagrindai ir tvarka.

Laikinas leidimas gyventi Lietuvoje gali būti panaikintas šiais atvejais:

 1. leidimas gautas apgaulės būdu;
 2. paaiškėja, jog užsieniečio gyvenimas Lietuvoje gali kelti grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai; duomenys, kurie buvo pateikti siekiant gauti laikiną leidimą gyventi, neatitinka tikrovės; asmuo yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems yra draudžiama atvykti į Lietuvą sąrašą; yra pagrindas manyti, jog užsienietis sudarė fiktyvią santuoką siekdamas įgyti leidimą gyventi; asmuo neturi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvoje; užsienietis neturi gyvenamosios vietos Lietuvoje ar nesinaudoja gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais arba nepateikia patvirtinto fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimo suteikti jam gyvenamąją patalpą leidimo galiojimo laikotarpiu; asmuo neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento; yra rimtas pagrindas manyti, jog jis yra padaręs nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą arba vykdė genocidą; per nustatytą laiką nepranešė nustatytai insitutucijai apie savo asmens tapatybės ar pilietybę patvirtinančių dokumentų pasikeitimą, šeimyninės padėties pasikeitimą bei gyvenamosios vietos pasikeitimą.
 3. yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka;
 4. nutraukiama santuoka;
 5. užsieniečiui panaikinamas leidimas dirbti Lietuvoje;
 6. nutraukiama darbo sutartis su užsieniečiu;
 7. nustatoma, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdo deklaruotos veiklos ir (ar) užsieniečio buvimas Lietuvoje nėra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą;
 8. nutraukiama arba pasibaigia užsieniečio teisėta veikla Lietuvoje;
 9. užsienietis nutraukia mokymąsi, stažuotę, kvalifikacijos kėlimą ar dalyvavimą profesiniuose mokymuose;
 10. užsienietis Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų arba pasibaigia globa (rūpyba);
 11. atsirado galimybė išsiųsti užsienietį iš Lietuvos, kai leidimas laikinai gyventi buvo išduotas pagal šio Lietuvos Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punktą;
 12. nustatyta tvarka panaikinama užsieniečiui suteikta papildoma arba laikinoji apsauga;
 13. užsienietis išvyksta gyventi arba gyvena užsienio valstybėje ilgiau negu 6 mėnesius;

 

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindų, dėl kurių leidimas laikinai gyventi panaikinamas, paaiškėjimo dienos užsieniečio bylą siunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

Gavęs užsieniečio bylą, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas išnagrinėja ir įvertina pateiktą informaciją ir parengia išvadą, kurios pagrindu Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, vadovaudamasis nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, priima sprendimą panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi.

Tokiu atveju priimamas sprendimas panaikinti ir leidimą laikinai gyventi, išduotą užsieniečio šeimos nariui, jeigu tokį leidimą jis gavo kaip užsieniečio šeimos narys.

Sprendimas panaikinti leidimą laikinai gyventi priimamas per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo dienos.

Sprendimas kartu su užsieniečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos siunčiamas Migracijos tarnybai, kuriai pavesta vykdyti sprendimą.

Gavęs sprendimą ir užsieniečio bylą įgaliotas Migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

 1. nedelsdamas rašyti kvietimą užsieniečiui atvykti į Migracijos tarnybą ir nurodyti, kad jis turi pateikti kelionės dokumentą ir leidimą laikinai gyventi;
 2. su priimtu sprendimu pasirašytinai supažindinti užsienietį, jam atvykus į tarnybą;
 3. specialiu prietaisu pažymėti kaip negaliojantį užsieniečio pateiktą leidimą laikinai gyventi arba uždėti spaudą „ANULIUOTA“ užsieniečio kelionės dokumente, leidimo laikinai gyventi mašininio nuskaitymo zonoje, jeigu sprendimas per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos neapskundžiamas;
 4. spręsti jo teisinės padėties Lietuvoje klausimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. įvesti duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą ir padaryti pakeitimus Gyventojų registre apie užsieniečio gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimą.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata