+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Finansų įstaigų licencijavimas Lietuvoje

Finansų įstaigų licencijavimas Lietuvoje

Finansų įstaigų licencijavimas Lietuvoje

Lietuvoje finansų įstaigų, kurios verčiasi licencinių finansinių paslaugų teikimu, veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

Įregistruotos finansų įstaigos arba įmonės, norinčios teikti finansines paslaugas, kurios pagal Lietuvos įstatymus yra licenzijuojamos, turi gauti licenciją (leidimą).

Licencijos (leidimai) teikti finansines paslaugas išduodami Lietuvos įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą bei finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka.

Licencijos yra privalomos - kredito įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms bei mokėjimų įstaigoms.

Kokia licencija yra reikalinga, lemia siūlomų paslaugų specifika, teritorija, numatomos veiklos kryptys, planuojamų investicijų dydis. Pavyzdžiui, Mokėjimo įstaigos licenzijos neužtenka, jeigu bus reikalinga užlaikyti klientų lėšas ilgesnį laiką nei tai būtina mokėjimo operacijai atlikti. Tokiu atveju jau būtų reikalinga Banko licenzija. 

Elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigų licencija gali būti dviejų rūšių – ribota bei neribota. Pradžioje galima kreiptis dėl ribotos mokėjimų įstaigos licencijos. Įsitvirtinus verslui, licenciją galima pakeisti į neribotą.

Nuo licencijos rūšies priklauso ir kaina. Neribotos veiklos Elektroniniu pinigų institucijos licenzijos mokestis už išdavimą 1463 Eur, ribotos veiklos – 1235 Eur. Neribotos veiklos Mokėjimų institucijos licencija – 898 Eur, ribotos veiklos – 682 Eur, o  Mokėjimo institucijos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, – 693 Eur.

 

Licencijavimo procesas

Licencijavimo procesas visais atvejais išlieka toks pats. Visų pirma, pateikus prašymą Lietuvos banko Priežiūros tarnybai išduoti tam tikrą licenciją, per 5 darbo dienas įvertinama, ar pateikti visi dokumentai, ir tik tada priimamas prašymas.

Prašymai licencijai gauti turi būti išnagrinėti per 3 mėn. nuo visų dokumentų pateikimo. Pateikus dokumentus su trūkumais, terminas atnaujinamas nuo papildomų dokumentų gavimo dienos.

Ribotos veiklos licencijos atveju terminas – 2 mėn, kuris pratęsiamas nuo papildomų dokumentų ar informacijos pateikimo.

Įvertinus visus pateiktus dokumentus, apibendrintą informacija pateikiama nagrineti Lietuvos banko valdybai, kuri galiausiai priima sprendimą dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti.

 

Mokėjimų institucijoms taikomi reikalavimai

Mokėjimų institucijos pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 20 000 Eur, jeigu Mokėjimų institucija ketina teikti tik pinigų perlaidų paslaugas. Jeigu Mokėjimų institucija ketina teikti tik mokėjimo inicijavimo paslaugą - ne mažesnis kaip 50 000 Eur. Jeigu Mokėjimų institucija ketina apimti daugiau paslaugų nustatytų Mokėjimo institucijų įstatyme kapitalas turėtų siekti ne mažiau kaip 125 000 Eur.

Ribotos veiklos licencijai minimalaus pradinio kapitalo reikalavimas nėra taikomas. Tačiau, turint šią licenciją, veikti galima tik Lietuvoje ir teikiant ribotą sąrašą finansinių paslaugų.

 

Elektroninių pinigų įstaigoms taikomi reikalavimai

Siekiant gauti Elektroninių pinigų įstaigos licenciją, minimalus kapitalas turėtų siekti 350 000 Eur. Tačiau ši licencija suteikia teisę paslaugas teikti ir kitose ES valstybėse narėse.

Ribotos veiklos Elektroninių pinigų įstaigai kaip ir Mokėjimų institucijai nėra taikomas minimalaus pradinio kapitalo reikalavimas, tačiau, turint šią licenciją, veikti galima tik Lietuvoje.

Tam tikri reikalavimai taip pat taikomi bendrovės vadovams – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;

Akcininkai turi gebėti užtikrinti patikimą Elektroninių pinigų įstaigos valdymą, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir finansiškai patikimi.

 

Užsienio finansų įstaigos Lietuvoje

Užsienio valstybėje įsteigta finansų įstaiga gali teikti paslaugas Lietuvoje tik gavusi leidimą arba licenciją Lietuvoje. Prieš išduodant leidimą ar licenciją, nustatytais atvejais turi būti iš anksto konsultuojamasi su užsienio finansų įstaigos priežiūrą atliekančia užsienio institucija.

Jeigu finansų įstaiga yra įsteigta ES valstybėje, tokia įstaiga turi teisę įsteigti filialą Lietuvoje ir teikti finansines paslaugas jos teritorijoje. Tokiu atveju, užsienio priežiūros institucija Lietuvos finansų įstaigų priežiūros institucijai turi perduoti tos įstaigos veiklos planą, norodyti veiklos rūšis, struktūrą bei kitą informaciją.

ES valstybėje licencijuota finansų įstaiga nustatytais atvejais gali pradėti teikti finansines paslaugas Lietuvoje ir nesteigdama filialo, praėjus 1 mėnesiui nuo tos dienos, kai užsienio priežiūros institucija perdavė tokios įmonės veiklos planą Lietuvos finansų įstaigų priežiūros institucijai.

Pradėjusios verstis finansinių paslaugų teikimų, įstaigos ir įmonės privalo gauti leidimą iš priežiūros institucijos kiekvieną kartą norint įregistruoti steigimo dokumentų pakeitimus, steigti filialus, atstovybes arba kitus struktūrinius juridinio asmens padalinius kitoje vietoje, negu yra finansų įstaigos buveinė, nebesiversti visų arba dalies finansinių paslaugų teikimu bei kitais, įstatymų nustatytais atvejais.

Pažymėtina, kad išduota licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos, jeigu finansų įstaiga nepasinaudojo licencija per 12 mėnesių nuo licencijos teikti finansines paslaugas išdavimo dienos arba nebesiverčia licencine veikla daugiau kaip 6 mėnesius bei kitais Lietuvos įstatymų nustatytais atvejais.

 

 

Prenumerata