+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Naujienos

2022 01 20 Teisę atkurti Lietuvos pilietybę galės įgyvendinti daugiau asmenų – pakeistas Lietuvos pilietybės įstatymas 2022 01 20 Teisę atkurti Lietuvos pilietybę galės įgyvendinti daugiau asmenų – pakeistas Lietuvos pilietybės įstatymas

2022 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo įtvirtinama asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, sąvoka.

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 2 straipsnis papildytas 11 dalimi, kurioje nustatyta, kad

„Asmuo, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę, – asmuo, bet kuriuo metu iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę. Ši sąvoka neapima asmenų, kurie Lietuvos Respublikos pilietybės neteko atlikus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas privalomas procedūras ir dėl kurių yra priimti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti sprendimai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo.“

2020 08 10 Planuojama, kad Lietuvoje daugiau asmenų turės teisę į dvigubą pilietybę 2020 08 10 Planuojama, kad Lietuvoje daugiau asmenų turės teisę į dvigubą pilietybę

Numatyta Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnį pakeisti, papildant jį 11 punktu, nustatančiu, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jei jis yra asmuo, kuriam nesukako 20 metų ir kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas. Tačiau nustatomas taip pat reikalavimas, kad toks asmuo galės per 2 metus savarankiškai apsispręsti, kurios valstybės pilietis jis nori būti. Šiuo atveju asmuo turės galimybę per 2 metus (iki jam sukaks 20 metų) savarankiškai pasirinkti, kokios valstybės pilietybę pageidauja turėti, taip pat ir apsispręsti, ar atsisakyti kitos valstybės pilietybės ar netekti Lietuvos Respublikos pilietybės. Per vienus metus tokių asmenų galėtų būti apie 300. 2 metų terminas nustatomas ir atsižvelgiant į tai, kad asmuo, siekdamas atsisakyti kitos valstybės pilietybės, turės atlikti tam tikrus veiksmus ir procedūras, numatytas kitos valstybės teisėje (paprastai kitos valstybės pilietybės atsisakymo procedūra gali trukti nuo 6 mėnesių iki vienų metų).

2019 02 26 ES piliečio kortelė, suteikianti teisę gyventi Lietuvoje 2019 02 26 ES piliečio kortelė, suteikianti teisę gyventi Lietuvoje

Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo įsakymu, nuo 2019 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, turintiems teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bus išduodami naujo formato pažymėjimai - kortelės formos dokumentai, kuriuose bus elektroniniu būdu fiksuojami Europos Sąjungos piliečio biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido atvaizdas ir dviejų pirštų antspaudai.

2018 05 18 Lietuvoje nustatyta referendumo dėl dvigubos pilietybės formuluotė 2018 05 18 Lietuvoje nustatyta referendumo dėl dvigubos pilietybės formuluotė

Seimo darbo grupė, sprendžianti referendumo dėl dvigubos pilietybės klausimus, apsisprendė dėl teikiamos formuluotės referendumui dėl dvigubos pilietybės.

Konstitucijos 12 straipsnyje siūloma numatyti, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo numatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstituciniu įstatymu numatytas išimtis. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas“. 

2018 03 02 Nelegalios migracijos kriterijai 2018 03 02 Nelegalios migracijos kriterijai

2018 03 02 įsigaliojo Migracijos departamento direktoriaus įsakymas Nr. 3K-54 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujamasi, nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Įsakymo nuostatomis siekiama užtikrinti veiksmingą atvykstančių į Lietuvą gyventi užsieniečių kontrolę, užkertant kelią piktnaudžiauti nustatytomis migracijos procedūromis.

Nuo šiol, nagrinėjant užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimus laikinai gyventi, prašymus išduoti leidimus nuolat gyventi, priimant sprendimus panaikinti leidimus gyventi, ar nustatant nelegalios migracijos grėsmės pagrindą - bus atsižvelgiama į įsakyme pateiktus kriterijus, kurie įvardijami 6-7 punktuose:

2016 07 06 Lietuvos Prezidentė pasirašė Lietuvos pilietybės įstatymo pataisas 2016 07 06 Lietuvos Prezidentė pasirašė Lietuvos pilietybės įstatymo pataisas

Lietuvos Seimo skubos tvarka priimtas Lietuvos pilietybės įstatymo pataisas, kurių dėka Lietuvos dvigubos pilietybės įgijimo procesas turėtų būti liberalesnis, pasirašė Lietuvos Prezidentė. Pagal iki šiol susiformavusią Lietuvos Migracijos departamento praktiką asmuo, norėdamas įgyti dvigubą pilietybę tuo pagrindu, kad jis ar jo protėviai buvo Lietuvos piliečiai iki 1940 06 15 ir išvyko iš Lietuvos iki 1990 03 11, turėjo pateikti Migracijos departamentui papildomus įrodymus, pagrindžiančius jo ar jo protėvių išvykimo iš Lietuvos motyvaciją. Vien išvykimo iš Lietuvos iki 1990 03 11 ir Lietuvos pilietybės turėjimo iki 1940 06 15 faktų nepakako dvigubai pilietybei įgyti. 

2016 06 23 Žydai (litvakai) bei kiti išeiviai, išvykę iš Lietuvos tarpukariu, taip pat jų palikuonys galės atkurti Lietuvos pilietybę, įgyti dvigubą pilietybę be biurokratinių kliūčių 2016 06 23 Žydai (litvakai) bei kiti išeiviai, išvykę iš Lietuvos tarpukariu, taip pat jų palikuonys galės atkurti Lietuvos pilietybę, įgyti dvigubą pilietybę be biurokratinių kliūčių

2016 06 23 Lietuvos Seimas priėmė Lietuvos pilietybės įstatymo pataisas, kurios užtikrins tarpukariu iš Lietuvos išvykusių žydų (litvakų), taip pat kitų išeivių bei jų palikuonių teisę atkurti Lietuvos pilietybę. Šių pataisų iniciavimą ir priėmimą paskatino susiformavusi Migracijos departamento praktika, kuomet Migracijos departamentas iš Lietuvos žydų (litvakų), kurie patys ar kurių protėviai pasitraukė iš Lietuvos iki 1940 metų, reikalavo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad jie išvyko iš Lietuvos dėl jiems kilusios realios grėsmės, politinių, istorinių priežasčių, pasipriešinimo okupaciniam režimui, persekiojimo.

2015 12 22 Dvigubą pilietybę galės įgyti Lietuvai ypatingai nusipelnę asmenys (sportininkai, atlikėjai, aktoriai bei kiti) 2015 12 22 Dvigubą pilietybę galės įgyti Lietuvai ypatingai nusipelnę asmenys (sportininkai, atlikėjai, aktoriai bei kiti)

Pagal iki šiol galiojusias teisės aktų nuostatas į sąrašą aplinkybių, kuomet asmuo gali būti Lietuvos piliečiu ir kitos valstybės piliečiu, nepateko atvejis, kai asmuo, ypatingai nusipelnęs Lietuvai, gali turėti dvigubą pilietybę.

Nuo šiol, Lietuvos Seimui pritarus Lietuvos pilietybės įstatymo pataisoms, Lietuvos pilietis, turintis ypatingus nuopelnus Lietuvai, galės įgyti užsienio valstybės pilietybę ir išsaugoti turimą Lietuvos pilietybę. Lietuvos pilietybės netekimo nuostatos, įgijus užsienio valstybės pilietybę, tokiam asmeniui nebus taikomos ir jis galės būti kelių valstybių piliečiu, turėti dvigubą pilietybę.

2014 01 23 Paprastesnė leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo tvarka lietuvių kilmės asmenims ir asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę 2014 01 23 Paprastesnė leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo tvarka lietuvių kilmės asmenims ir asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę

2014 01 23 Lietuvoje buvo priimti teisės aktų pakeitimai, kuriais buvo pakeista dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo tvarka.

Be kitų pakeitimų susiaurėjo būtinų pridėti dokumentų sąrašas, kuriuos turi pateikti lietuvių kilmės asmuo ar asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, teikdamas prašymą išduoti arba pakeisti jam leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Nuo šiol lietuvių kilmės asmenys ar asmenys, turintys teisę atkurti Lietuvos pilietybę, su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje neturi pateikti:

Prenumerata