+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2014 07 10 Pakeitimai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. Įsigalioja 2014 11 01

2014 07 10 Pakeitimai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. Įsigalioja 2014 11 01

2014 07 10 Pakeitimai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. Įsigalioja 2014 11 01

Lietuvoje priimti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai. Esminiai pakeitimai susiję su užsieniečių, ketinančių leidimus gyventi Lietuvoje gauti teisėtos veiklos vykdymo pagrindu, statusu, steigiamų, valdomų įmonių fiktyvumo vertinimu, reikalavimais užsieniečių gyvenamajam plotui, kitais pakeitimais užsieniečių darbo ir studijų Lietuvoje srityse.

Įstatyme apibrėžiama fiktyvios įmonės sąvoka, nurodant, kad fiktyvi įmonė - Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo, kuris buvo įsteigtas ar įsigytas siekiant ne vykdyti šio juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvoje, o užsieniečiui – šio juridinio asmens dalyviui, vadovui, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nariui – gauti leidimą gyventi Lietuvoje. 

Iki šiol Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos numatė, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (toliau taip pat  – leidimas gyventi Lietuvoje) gali būti išduotas užsieniečiui, kuris ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvoje. Pagal įstatymo pakeitimus ketinimo užsiimti teisėta veikla Lietuvoje nepakanka, užsienietis teisėta veikla turi užsiimti bei toliau ketinti vykdyti teisėtą veiklą Lietuvoje.

Leidimas gyventi Lietuvoje bus išduodamas užsieniečiui, kuris  yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip 3 darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai ir kurios nuosavo kapitalo vertė sudaro ne mažiau kaip 100 000 litų, iš kurių ne mažiau kaip 50 000 litų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo.

Taip pat leidimas gyventi Lietuvoje bus išduodamas užsieniečiui, kuris yra  įmonės, atitinkančios aukščiau nurodytus reikalavimus, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje.

Pagal naujas įstatymo nuostatas užsieniečiui, kuris užsiima ir toliau ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, leidimas laikinai gyventi išduodamas, kaip ir ankščiau 1 metams, tačiau pratęsiamas ne 1 metų, bet ilgesniam 2 metų laikotarpiui.

Užsieniečiui, kuris į įmonės nuosavą kapitalą (turtą) investavo ne mažiau kaip 900 000 litų, įmonėje įsteigtos ne mažiau kaip 5 darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas 3 metams.

Išduodant leidimą laikinai gyventi bus vertinama, ar įmonė nėra fiktyvi. Nustačius įmonės fiktyvumą leidimas galės būti panaikintas.

Nustatyti ir nauji reikalavimai užsieniečio gyvenamajam plotui Lietuvoje. Įstatyme numatyta, kad leidimas gyventi Lietuvoje užsieniečiui gali būti išduodamas arba keičiamas, jeigu užsienietis Lietuvoje turi tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą ir kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, nuosavybės teise ar naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais. Kai leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris ketina mokytis ar studijuoti, tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamasis plotas turi būti ne mažesnis kaip 4 kvadratiniai metrai.

Gaunant leidimą gyventi Lietuvoje darbo Lietuvos įmonėje pagrindu po naujų įstatymo pakeitimų įsigaliojimo bus taikoma išimtis, kada Lietuvos darbo birža neturės priimti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikimo Lietuvos darbo rinkos poreikius. Šis sprendimas Lietuvos darbo biržos neturės būti priimamas, kai užsienietis pateiks darbdavio įsipareigojimą jį įdarbinti ne trumpesniam negu 1 metų laikotarpiui pagal darbo sutartį  ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, arba kai užsieniečio leidimas laikinai gyventi, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau yra praėję 2 šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvoje metai.

Naujas įstatymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Užsieniečių prašymai išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, pateikti iki naujo įstatymo  įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir sprendimai išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priimami vadovaujantis iki naujo įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitų teisės aktų nuostatomis. Šiems užsieniečiams leidimai laikinai gyventi Lietuvoje išduodami ar keičiami tokiam terminui, kuris buvo nustatytas iki naujo įstatymo įsigaliojimo, o, pasibaigus jų galiojimui, – keičiami pagal jų keitimo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Jeigu užsieniečiui leidimas laikinai gyventi Lietuvoje buvo išduotas iki naujo įstatymo įsigaliojimo kaip įmonės vadovui, savininkui ar bendraturčiui, šio užsieniečio prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, pateiktas iki 2015 m. gegužės 1 d.,nagrinėjamas ir sprendimas pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priimamas vadovaujantis iki naujo įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitų teisės aktų nuostatomis. Šiam užsieniečiui leidimas laikinai gyventi Lietuvoje keičiamas tokiam terminui, kuris buvo nustatytas iki naujo įstatymo įsigaliojimo, o, pasibaigus jo galiojimui, – keičiamas pagal jo keitimo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus.

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata